When you’re not winning, you’re losing.

- John McCain